Waarom een cliëntenraad Niva Zorg?
Niva Zorg omarmt en ontzorgt! Vanuit deze gedachte vindt Niva Zorg dat het bieden van zorg en ondersteuning bij mensen thuis, in hun eigen omgeving, niet statisch, maar op een open en vriendelijke manier moet gebeuren waarbij de cliënt zich uniek, op zijn gemak en gerustgesteld voelt. Om onze visie, missie en belofte te bewaken is het van groot belang voortdurend te weten hoe cliënten onze zorg- en dienstverlening ervaren en wat zij belangrijk vinden. Zo kunnen we voortdurend verbeteren, ontwikkelen en daar waar mogelijk aan wensen en behoefte tegemoet komen.

De rol van de cliëntenraad Niva Zorg, uw stem telt
De cliëntenraad Niva Zorg behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten*, helpt de rechtspositie van cliënten te handhaven en bewaakt de zorg rondom cliënten. De cliëntenraad heeft een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op de zorg- en dienstverlening en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen, waaronder bewaking en verbetering van kwaliteit van zorg, beleid over toelating van en beëindiging van zorgverlening aan cliënten, begroting en jaarrekening en samenwerkingsplannen. Op deze manier is de medezeggenschap van de cliëntenraad bij Niva Zorg geregeld.

De cliëntenraad Niva Zorg onderhoudt contact met de achterban door middel van cliëntenpanels die zij organiseert. Daarnaast is er een platform cliëntenraad via de website van Niva Zorg beschikbaar. Leden van de raad kunnen op deze manier met cliënten in contact komen, andersom kunnen cliënten met leden van de cliëntenraad in contact komen.

– De cliëntenraad informeert cliënten vooralsnog minimaal 2 keer per jaar over haar inzet en ontwikkelingen via een Nieuwsbrief cliëntenraad Niva Zorg.
– De cliëntenraad levert een actieve bijdrage aan de samenwerking met en inzet van vrijwilligers bij Niva Zorg en organiseert workshops voor cliënten en vrijwilligers.
– De cliëntenraad wordt daar waar nodig betrokken bij beleidsontwikkeling die betrekking heeft op de uitvoering van het primaire proces en van invloed is op de directe cliënten.

De leden van de cliëntenraad Niva Zorg iets voor u?
De cliëntenraad bestaat uit maximaal tien leden. Vooralsnog vergadert de raad twee keer per jaar met de directie van Niva Zorg. De raad komt vooralsnog vier keer per jaar met elkaar samen, twee keer voorafgaande het overleg met de directie van Niva Zorg. Een ruimte en lunch voor deze bijeenkomsten worden door Niva Zorg gefaciliteerd.
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement cliëntenraad Niva Zorg en is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De leden van de cliëntenraad Niva Zorg ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor het lidmaatschap. De directie van Niva Zorg stemt de hoogte van de jaarlijkse vergoeding in overleg met de raadsleden vast.

In het reglement zijn ook de rol van de voorzitter van de raad en de secretariële ondersteuning opgenomen, het reglement is bij de zorgmanager van Niva Zorg opvraagbaar.
De cliëntenraad legt verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het jaarverslag.
Cliënten, familieleden of andere mantelzorgers nodigen we bij dezen van harte uit in de cliëntenraad Niva Zorg zitting te nemen.

Toetreden tot de cliëntenraad Niva Zorg iets voor u?
Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van de cliëntenraad Niva Zorg? Dan horen wij dit graag van u via info@nivazorg.nl of via 00 31 (0) 6 18 61 11 50.
Wij maken dan een afspraak met u om toetreding tot de cliëntenraad te bespreken. Wij zijn momenteel op zoek naar een voorzitter, een secretaris en algemene leden.

* met cliënten worden alle cliënten bedoelt die via Niva Zorg hulp, zorg en/of ondersteuning ontvangen